Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Информация относно дружеството, което обработва данните ви:

  

Наименование

„Яни Яков” EООД

ЕИК/БУЛСТАТ

204330500

Седалище и адрес на управление     

гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Адрес за кореспонденция

гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Телефон

+359 889 076 669

E-mail

info@yaniyakov.com

Уебсайт

https://www.yaniyakov.com/ 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

  

Наименование

     Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

    гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

    02 915 3 518

Интернет страница 

    www.cpdp.bg

 

„Яни Яков“ ЕООД (Наричан по-долу за краткост „Администратор“, „Дружеството“ или „Яни Яков – сватбен фотограф“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните Ви данни от Дружеството.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „Яни Яков“ EООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта на Дружеството на адрес https://www.yaniyakov.com/, включително предоставяне на всички функционалности на уебсайта като преглед и заявяване на избрани от портфолиото на Доставчика фотографски услуги, възможност за използване на персонализирана част от уебсайта за съхранение на фотографски изображения и/или аудио-визуални произведения и предоставяне на други допълнителни услуги и продукти, обработване на съобщения, изпратени чрез формата на уебсайта на Дружеството, кандидатстването Ви за работа при нас и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изпълнение на задълженията на „Яни Яков“ EООД по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Яни Яков“ EООД;
 • За целите на легитимните интереси на „Яни Яков“ EООД или на трета страна;
 • Изрично получено съгласие от Вас като Ползвател или участник в събитие.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използване на уебсайта https://www.yaniyakov.com/, предоставяне на всички функционалности на уебсайта, като преглед и заявяване на избрани от портфолиото на Доставчика фотографски услуги, възможност за използване на персонализирана част от уебсайта за съхранение на фотографски изображения и/или аудио-визуални произведения и предоставяне на допълнителни услуги, обработване на съобщения, изпратени чрез формата на уебсайта на Дружеството, кандидатстването Ви за работа при нас и сключване на договори с дружеството, включително за следните цели:

 • предоставяне на пълна функционалност при използване на уебсайта; 
 • осъществяване на комуникация и отговори на съобщения; 
 • извършване на подбор за кандидати за работа;
 • използване на уебсайта на Дружеството; 
 • счетоводни цели;
 • статистически цели; 
 • защита на информационната сигурност;
 • изпращане на информационен бюлетин и рекламни съобщения при изразено от Вас желание. 

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни: 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни „Яни Яков“ EООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи;
 • защита от правни претенции към Дружеството.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

Чл. 3. (1) За използване на уебсайта и всички негови функционалности като преглед и заявяване на избрани от портфолиото на Доставчика фотографски услуги, възможност за използване на персонализирана част от уебсайта за съхранение на фотографски изображения и/или аудио-визуални произведения и предоставяне на допълнителни услуги, обработване на запитвания, кандидатстване за работа при нас и др., Дружеството може да събира и обработва следните категории лични данни:

 • Две имена;
 • Телефонен номер;
 • Имейл.

(2) При сключване на договор за фотографски услуги ние събираме и обработваме лични данни за физически лица: три имена, единен граждански номер и данни по лична карта; за юридическа лица: имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му. 

Чл. 4. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

1. Предлагане на услуги и продукти от портфолиото на Доставчика чрез уебсайта на Дружеството и използване функционалностите на уебсайта за заявяване на избраните услуги целта на операцията е предоставяне на възможност на ползвателите на уебсайта относно преглед на предлаганите услуги, техните характеристики, цени и условия за извършване и заявяване на избраните услуги.

 • Данни, които се обработват: данни за IP адрес; две имена, имейл и телефонен номер
 • Основание за обработване: IP адресът се събира без да е възможно да се идентифицира конкретно физическо лице, т.е. данните се събират в анонимизиран вид на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR. Данните за две имена, имейл и телефонен номер се събират и обработват на основание за целите на сключване на договор за услуги с Ползвателя – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Предлагане на услуги и продукти от портфолиото на Доставчика чрез уебсайта на Дружеството и използване функционалностите на уебсайта за заявяване на избраните услуги“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

2. Обработка на съобщения изпратени чрез формата и данните за контакт на уебсайта – целта на операцията е идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване или оферта.

 • Данни, които се обработват: две имена, имейл и телефонен номер
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание за целите на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR, а именно осъществяване на контакт с отправилия запитването.
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Обработка на съобщения изпратени чрез формата и данните за контакт на уебсайта“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

3. Хостинг услуга на фотогалерии – целта на операцията е съхранение на фотографски изображения и/или аудио – визуални произведения, предоставени за ползване на Ползвателя в изпълнение на договор за фотографски услуги.

 • Данни, които се обработват: две имена, фотографско изображение; 
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание за целите на изпълнение на договор за услуги с Ползвателя – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. 
 • Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Хостинг услуга на фотогалерии“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

4. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – Целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. 

 • Данни, които се обработват: Имейл.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание дадено от Вас съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Заключение от оценката на въздействие: Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, Длъжностното лице за защита на личните данни счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

5. Сключване и изпълнение на договор за фотографски услуги – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор за фотографски услуги и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Дружеството по изпълнение на договора. 

 • Данни, които се обработват: Две имена, ЕГН (включително за издаване на фактура), адрес (включително за издаване на търговска гаранция), телефон (включително за издаване на търговска гаранция) и фотографско изображение.
 • Основание за обработване: Дружеството обработва  Вашите лични данни на основание предприемане на стъпки за сключване на договор със субекта на лични данни– чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

6. Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор – целта на тази операция е провеждане на подбор за назначаване на служители или лица на граждански договор, сключване на съответния договор и неговото администриране и изпълнение от страна на дружеството. 

 • Данни, които се обработват: имена, телефон, имейл адрес и личните данни, които се съдържат в изпратената автобиография; 
 • Основание за обработване: Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR и последващото обработване на личните Ви данни за целите на постоянно кандидатстване за позиция в Дружеството се извършва на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействие, операцията „Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор“ 

Чл. 5. (1) Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: 

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(2) Дружеството не събира данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техния родител или законен представител.

(3) Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 6. (1) „Яни Яков“ EООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от 6 месеца. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Яни Яков“ EООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) „Яни Яков“ EООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори или клиенти по договор с Дружеството безсрочно, за целите на опазване легитимния интерес на „Яни Яков“ EООД и изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) „Яни Яков“ EООД съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата уебсайта на Дружеството – https://www.yaniyakov.com/, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на договора.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Яни Яков“ EООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) „Яни Яков“ EООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие имате право да поискате от Администратора да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица- клиенти по договор с Дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

(2) Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Яни Яков“ EООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  

Наименование

     Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

     02 915 3 518

Интернет страница 

     www.cpdp.bg

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира като притежател на данните. 

„Яни Яков“ EООД осигурява, че ще препраща към тази Задължителна информация с линк към своя уебсайт, с посочване или по друг подходящ начин, гарантиращ, че Вие имате възможност да се запознаете с нейното съдържание.

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

  

Наименование

    „Яни Яков“ EООД

ЕИК/БУЛСТАТ

    204330500

Седалище и адрес на управление

    гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Адрес за кореспонденция

    гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Телефон

+359 889 076 669

E-mail

info@yaniyakov.com 

Уебсайт

https://www.yaniyakov.com/ 

☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐ Всички предоставени от мен лични данни

☐ Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐ Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐ Всички цели

☐ Декларирам, че съм запознат/а с условията на Дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  

Наименование

     Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция 

     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

     02 915 3 518

Интернет страница

     www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 – 

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

  

Наименование

     „Яни Яков“ EООД

ЕИК/БУЛСТАТ.  

     204330500

Седалище и адрес на управление

     гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Адрес за кореспонденция 

     гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Телефон

     +359 889076 669

E-mail 

     info@yaniyakov.com

Уебсайт

     https://www.yaniyakov.com/

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  

Наименование 

      Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

      гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

      гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

      02 915 3 518

Интернет страница

      www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*:

До

  

Наименование

     „Яни Яков“ EООД

ЕИК/БУЛСТАТ

     204330500

Седалище и адрес на управление

     гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Адрес за кореспонденция

     гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Телефон

     +359 889 076 669

E-mail

     info@yaniyakov.com

Уебсайт

     https://www.yaniyakov.com 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

 ☐ e-mail: 

☐ Администратор – приемащ данните: 

Наименование

 

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)

 

E-mail

 

API интерфейс

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐JSON 

☐CSV

 ☐Друг: 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail или чрез API ………..

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  

Наименование

     Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление

     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция. 

     гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

     02 915 3 518

Интернет страница

     www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 – 

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон*):

До

  

Наименование

     „Яни Яков“ EООД

ЕИК/БУЛСТАТ 

     204330500

Седалище и адрес на управление

     гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Адрес за кореспонденция

     гр. София, п.к. 1408, ул. Ярослав Вешин 19, ет.3

Телефон

     +359 889 076 669

E-mail

     info@yaniyakov.com 

Уебсайт

     https://www.yaniyakov.com

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  

Наименование

 Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление     

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция

гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон

02 915 3 518

Интернет страница

www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….